Powered By Blogger

Wednesday, June 7, 2017

"A writer lives in another world. She hands her world to you by writing it in a book."- T.M. Një shkrimtar jeton në një tjetër botë. Ajo të jep botën e saj në një libër. S'të mbetet gjë tjetër vecse ta lexosh. 👻😍📝📚#amwriting❤✒ #inspiration😍 #writerslife

Monday, June 5, 2017